Hlavní menu

Dodací a prodejní podmínky KM Beta a. s. na střešní systém KM Beta
(platné od 1.6. 2011)

A: Výrobky

B: Balení

 • viz. ceník – balení betonové střešní krytiny
 • viz. ceník – balení zdicích prvků SENDWIX
 • viz. ceník zdicích prvků Profiblok
 • viz. ceník suchých maltových směsí Profimix

C: Objednávka musí zásadně obsahovat

 • vyžaduje se písemná forma zaslaná poštou, faxem nebo e-mailem. Možnost využití tiskopisu a. s.
 • druh výrobku, požadované množství, barvu - viz prospekt
 • způsob dopravy
 • požadovaná dodací lhůta
 • místo určení
Dodací lhůta:
 • u smluvních partnerů dle platných smluv a dle termínů uvedených v platném ceníku výrobků
 • u nesmluvních partnerů 10 pracovních dnů (resp. dle termínů uvedených v platném ceníku výrobků) od potvrzení objednávky v případě plně vytíženého kamionu (22 tun nebo 35 ks palet výrobků) při požadavku dodávky na určené místo dopr. prostředky, které zajišťuje výrobce,resp.dle termínů uvedených v platném ceníku výrobků.
 • dojde-li ze strany odběratele ke změně objednaného a připraveného zboží, nebo k úplnému zrušení objednávky, bude za každou nově zabalenou nebo připravenou paletu účtována částka 100 Kč
 • výrobu lomených a úžlabních tašek je nutno objednat 30 dnů před termínem dodávky, dojde-li ze strany odběratele ke zrušení připra¬vené objednávky, bude odběrateli fakturována suma za vyrobené a neodebrané zboží dle platného ceníku.
 • za každou neucelenou paletu výrobků KM BETA vyfakturuje dodavatel odběrateli 100 Kč bez DPH (neucelenou paletou se rozumí odběr menšího počtu ks/paletu, než je stanovené v platném ceníku KM Beta a.s.)

D: Způsob placení

 • smluvní partneři dle platných smluv
 • nesmluvní partneři
  • platba v hotovosti
  • předfakturou (zálohový list)

E: Předmět objednávky

 • sortiment betonové střešní krytiny včetně doplňků je uveden v technické příručce, prospektovém programu
 • Na výše uvedené sortimenty výrobků bylo vydáno prohlášení o shodě podle § 13 zák.č.22/1997 Sb. ve znění nařízení vlády č.190/2002 Sb. a nařízení vlády č.163/Sb. a 312/2005 Sb.

F: Ceny

 • ceny jsou určené ceníkem platným v době expedice
 • v ceně je zahrnuta paletizace a nakládka výrobků na dopr. prostředek a u smluvních partnerů doprava na území ČR
 • v případě složení hydraulickou rukou bude fakturována částka 130 Kč/paletu bez DPH

G: Dodací podmínky

Dodávka je splněna:
 • v případě vlastního odvozu naložením na přepravní prostředek
 • v případě požadavku na dohodnuté místo dopravními prostředky dodavatele předáním zboží sjednanému přepravci
 • v případě, že zákazník neodebere zakázku nebo její část v dohodnutém termínu, bude mu zakázka nebo zbývající část rezervována maximálně 14 dnů.
 • v případě odvozu vozidly dodavatele dodáním na dohodnuté místo určení

H: Přechod vlastnictví a rizika

 • Odběratel nabývá vlastnického práva ke zboží celkovým zaplacením kupní ceny. V případě, že zboží nebude v termínu zaplaceno, vyhrazuje si dodavatel právo neuhrazené zboží odvézt zpět na náklady odběratele.
 • Nebezpečí škody na zboží přechází na odběratele v okamžiku dodávky dle bodu G.

I: Způsob vrácení palet

KM Beta a.s., výrobní závody Bzenec-Přívoz a Kyjov zásadně přijímají nazpět palety nepoškozené a schopné dalšího použití, označené logem KM BETA. To znamená, že všechny díly palety jsou spojeny hřebíky, prkna nepoškozená. Jestliže palety vracené odběratelem budou poškozeny tak, že nebudou schopny plnit svoji funkci, KM Beta a.s. není povinna takové palety převzít a uhradit. Za běžné opotřebení palet se odběratel zavazuje uhradit dodavateli nájem 20 Kč bez DPH za danou paletu. Nájem bude fakturován odběrateli společně s dodávkou. Při zasílání prázdných palet prostřednictvím přepravců je nutno palety zasílat vyplaceně na místo určení. Zásadně nelze palety vracet na náklady KM Beta a.s., Hodonín. V případě nedodržení uvedené podmínky budou náklady na vrácení palet přeúčtovány odběrateli anebo zúčtovány proti záloze za palety. Palety se zásadně vracejí jen do 6 měsíců po expedici výrobků KM Beta. Na základě potvrzené vrácenky od KM Beta a.s., budou palety dobropisovány v termínu do pěti pracovních dnů.

J: Odpovědnost za vady, záruka, reklamace

Vyřizování reklamací se řídí reklamačním řádem firmy KM Beta a.s. Na dodávané betonové zboží poskytuje firma KM Beta a.s. záruku 30 let za podmínek uvedených v platném záručním listu, který je odběrateli předán s fakturou. Reklamace se uplatňuje písemně. V písemné reklamaci musí být uvedeno číslo faktury (dodacího listu), datum nákupu, kdy a kde bylo zboží zakoupeno. Dále musí být uveden důvod reklamace, resp. popis vady a případně návrh na řešení. Dodavatel nenese odpovědnost za škody způsobené nesprávným užíváním či skladováním výrobků. Za vady jakosti, na které se záruka nevztahuje, zodpovídá dodavatel po dobu 2 let ode dne uskutečněné dodávky. Záruka se rovněž nevztahuje na případné barevné rozdíly a přechodné výkvěty dle ČSN EN 490. V případě dopravy zboží odběratelem nese riziko mechanického poškození dodávky odběratel.

V případě poškození zboží vinou dopravy dodavatele je odběratel povinen sepsat reklamační zápis v den dodání zboží, tento zápis bude podepsán odběratelem i přepravcem. Zjevné vady dodaného množství a jakosti je odběratel povinen reklamovat ihned u přepravce a vyznačit je na potvrzení o převzetí dodávky. Skryté vady musí být reklamovány do tří dnů po zjištění vady. Výrobky se zjevnou vadou nesmí být instalovány do střešního pláště, respektive stavební konstrukce. Odpovědnost dodavatele je vždy limitována hodnotou dodávaného zboží.

K: Odstoupení od smlouvy, náhrada škody

V případě zaplacení zboží před dodávkou má prodávající právo splnit dodávku ve Ihůtě do 10 dnů po obdržení platby na účet anebo jiné uzavřené dohodě. Při neodstranitelných překážkách, nemůže-li prodávající tuto Ihůtu dodržet, má právo od smlouvy odstoupit, o čemž musí neprodleně vyrozumět odběratele a také neprodleně jemu vrátit zaplacenou částku. Dodavatel neodpovídá za nesplnění povinnosti v uzavřené kupní smlouvě podle „Dodacích a prodejních podmínek“, pokud se tak stane z důvodů nepředvídatelných anebo neodvratitelných okolností, kterým nemohl prodávající zabránit.

L: Všeobecné závěrečné ustanovení

Všechny spory vznikající ze smluv mezi odběratelem a dodavatelem a v souvislosti s nimi budou rozhodovány s konečnou platností v rozhodčím řízení, včetně doručování rozhodnutí, jedním rozhodcem jmenovaným 1.MORAVSKOU ROZHODCOVSKOU SPOLEČNOSTÍ, s.r.o., IČ 27670767, podle jejího Rozhodčího řádu a Poplatkového řádu, zveřejněných na internetových stránkách www.1mrs.cz. Pokud není v „Dodacích a prodejních podmínkách“ ustanoveno jinak, platí pro smlouvy na základě nich uzavřených příslušná ustanovení obchodního zákoníku a občanského zákoníku. Tyto „Dodací a prodejní podmínky“ ve smyslu § 273 obchodního zákoníku se považují za všeobecné obchodní podmínky dodávek sortimentu betonové střešní krytiny a zdicích prvků dodávaných a. s..

zpět
pix
2013 © KM Beta a.s., Dolní Valy 3739/4
695 01 Hodonín
IČO: 253 16 583, DIČ: CZ 253 16 583
tel.: 518 _321 134
fax: 518 _321 138
e-mail: kmbeta@kmbeta.cz
- iz -
pix
pix pix
Napište nám Facebook