Hlavní menu

e) Malty pro zdění

Postupem času většina našeho stavebnictví přešla na používání tzv. suchých maltových směsí (SMS).

Používání těchto malt má celou řadu výhod:
- technologie výroby a stálá výstupní kontrola zajišťuje trvale vysokou kvalitu SMS
- díky způsobu výroby lze připravit SMS pro různá použití
- jednoduchá příprava na staveništi, nižší pracnost a menší nároky na plochu staveniště

Při zdění z vápenopískových cihel pro systém KMB SENDWIX není nutné používat lehké malty, které prodražují zdění a snižují celkovou pevnost zdiva. Eliminace tepelných mostů je zajištěna celoplošným zateplením a pro zdění se používají malty s vyšší pevností, což zajišťuje vyšší pevnost zdiva a možnost volby tenčích nosných stěn.
Pro vápenopískové cihly jsou vyvinuty SMS KMB PROFIMIX podle účelu použití. Při použití všech SMS musí být podklad suchý, nosný, zbavený prachu, mastnoty a jiných nečistot a nesmí být zmrzlý.

1. ZM 921 Lepidlo SX

- cementová vysokopevnostní lepicí malta pro tenkovrstvé zdění tvarově přesných vápenopískových kvádrů SENDWIX.

Zpracování a aplikace:
Maltu připravíme rovnoměrným vsypáváním do doporučeného množství vody (6,5 l vody na 25 kg) za současného míchání pomaluběžným mísidlem s míchacím nástavcem ve vhodné nádobě, do vzniku homogenní hmoty.
Lepicí malta se nanese rovnoměrně na ložnou plochu zdicích prvků v tloušťce cca 4 mm. Následně se zarovná přesnou lžicí nebo zubovým hladítkem 6×6 mm pod úhlem 45°. Kvádr se po položení do maltového lože stabilizuje pomocí gumové paličky. Ložná spára se tím sníží na 2 mm. Umístění kvádru lze upravit ještě cca 8 minut po položení. Spáry zdiva musí být zcela vyplněny maltou a zarovnány s povrchem stěny.

Vlastnosti:
spotřeba vody cca 6,5 l/pytel
doporučená tloušťka vrstvy 2 mm
zpracovatelnost min. 1,5 hod.
pevnost v tlaku 10 MPa
spotřeba 8DF-LD; 240 mm 4,0 kg/m2
spotřeba 12DF-LD; 175 mm 3,0 kg/m2
spotřeba 4DF-LD; 115 mm 2,0 kg/m2
spotřeba 5DF-LP; 290 mm 12,3 kg/m2
spotřeba 5DF-LP; 240 mm 9,5 kg/m2
použití při teplotě nad +5 °C
balení 25 kg/pytel; 48 pytlů/paleta2. ZM 920 Zdicí malta na VPC a betonové bloky

- vysokopevnostní cementová ruční zdicí malta se zvýšenou smykovou pevností určená pro zdění a zakládání konstrukcí z vápenopískových kvádrů SENDWIX.

Zpracování a aplikace:
Zdicí malta se připravuje v bubnové kontinuální míchačce, případně v mísicí nádobě pomocí pomaluběžného mísidla s míchacím nástavcem, smícháním suché směsi s předepsaným množstvím vody (4,5 - 5,2 l vody na 40 kg). Promíchaná homogenní malta se ručně nanáší na zdivo.
Maltou se rovnoměrně vyplní a zarovná vymezený objem. Po umístění kvádru do maltového lože se poklepem sníží ložná spára na cca 12 mm a malta vyplní téměř celou ložnou plochu.

Vlastnosti:
spotřeba vody cca 4,8 l/pytel
doporučená tloušťka vrstvy 12 mm
zpracovatelnost cca 45 min
pevnost v tlaku 20 MPa
spotřeba 8DF-D; 240 mm 17,9 kg/m2
spotřeba 4DF-D; 115 mm 6,9 kg/m2
spotřeba 5DF-P; 290 mm 48 kg/m2
spotřeba 5DF-P; 240 mm 37 kg/m2
použití při teplotě nad +5 °C
balení 40 kg/pytel; 30 pytlů/paleta3. ZM 921 Lepidlo SX Z - se zimní úpravou
    ZM 920 Zdicí malta Z - se zimní úpravou

Zdění se zdicí maltou se zimní úpravou
Zdicí malty se vyrábějí s přísadou BETODUR F, která umožňuje tvrdnutí malt i za velmi nízkých teplot.

Aplikovaný přípravek umožňuje tvrdnutí až do teploty - 5 °C, avšak při provádění musí být dodrženo několik zásad:
  1. zdicí tvarovky, cihly nebo jiný materiál musí být dokonale suchý, nejlépe krytý na paletě výrobní fólií
  2. tyto tvarovky je zakázáno před zděním kropit, při odstraňování fólie se na ně nesmí dostat sníh nebo jiná námraza
  3. zdicí malta by měla být uskladněna v suchu a za teploty nad - 5 °C
  4. teplota zdění musí být 3× během dne (při začátku zdění i s časem, v poledne a na konci zdění opět s časem) zaznamenána ve STAVEBNÍM DENÍKU a nesmí být nižší než - 5 °C
  5. za nízkých kladných teplot (od 0 do +5 °C) není nutno záměsovou vodu ohřívat
  6. při zdění za záporných hodnot (od 0 do - 5 °C) musí být záměsová voda předehřátá na + 30 °C a tato skutečnost musí být zaznamenána opět ve stavebním deníku.
  7. po vyzdění musí být čerstvě vyzděné zdivo chráněno před povětrnostními vlivy (deštěm, sněžením apod.) nepromokavou fólií, teplota nesmí klesnout min. po dobu 14 dnů pod - 5 °C, pokud se pod fólií naskládá polystyrén (beze spár kolem celé vyzděné zdi) v min. tloušťce 5 cm. Může teplota krátkodobě v noci klesnout do -10 °C. Záznam o této úpravě musí být opět ve STAVEBNÍM DENÍKU.
  8. při očekávaných nižších teplotách než - 5 °C (bez dodatečné izolace) nebo pod - 10 °C (krátkodobě s izolací) je zakázáno zdění z těchto malt provádět.
  9. teplota pod +5 °C se nezapočítává do nutné technologické přestávky před omítáním, ani do nutné přestávky před statickým zatížením (kladení stropu apod.)
Při nedodržení těchto zásad může dojít ke statickým poruchám. Tento předpis je nedílnou součástí Závazného vyjádření k použitelnosti SMS.
Pytle jsou na boční straně označeny písmenem „Z“.

4. ZM 907 Zdicí a spárovací malta pro lícové zdivo

pro zdění a spárování vápenopískových cihel v jedné pracovní operaci, případně k dodatečnému spárování.

Zpracování a aplikace:
Vápenopískové cihly se zbaví nečistot a prachu. Namíchá se zdicí a spárovací malta s vodou dle klimatických podmínek v rozmezí 0,16-0,18 l/kg suché směsi. Spáru o tloušťce 5–15 mm lze provádět dvojím způsobem:

a) Spára tvořená kulatinou při zdění
Na krajní strany ložné spáry se přiloží kulatina, která tvoří pohledovou spáru. Do ložné spáry se malta nanáší lžicí mezi kulatiny s přebytkem tak, aby bylo možno cihly uložit a malta nepřetékala přes spodní cihlu. Po zatuhnutí se kulatina odstraní, případné nedostatky v pohledové spáře se upraví okamžitě dospárováním.

b) Spára tvořená dodatečným spárováním
Malta se nanáší na cihlu lžicí v takovém množství, aby při usazování cihel další vrstvy nedocházelo k přetékání malty na spodní cihly a zároveň byla vytvořena požadovaná tloušťka spáry. Spára se vytváří pomocí spárovačky cca do 1 hod. po vyzdění (dle klimatických podmínek).
Cihly se ukládají do čerstvé malty posunem (platí pro oba uvedené postupy).

Vlastnosti:
spotřeba vody 5,6 - 6,4/pytel
doporučená tloušťka vrstvy 12 mm
zpracovatelnost min. 2,5 hod.
pevnost v tlaku 10 MPa
spotřeba NF 115 mm 33,9 kg/m2
použití při teplotě nad +5 °C
balení 40 kg/pytel; 30 pytlů/paleta5. LM 704 Lepidlo flex - C2T

je určeno k lepení vápenopískových obkladových pásků pro vnější i vnitřní použití.

Zpracování a aplikace:
Obkládání vápenopískových páskůna širokou spáru 5–15 mm:
Před obkládáním se vyzrálý podklad zbaví nečistot a prachu. Namíchá se lepidlo s vodou 0,25 - 0,31 l/kg suché směsi. Lepidlo se nanese zubovou stěrkou 10 mm na podklad a to jen taková plocha, aby se obklad provedl do 40 minut (při vysokých teplotách vzduchu a podkladu se doba zkracuje). Pásky se ukládají do čerstvého lepidla lehkým poklepem. Po vyzrání a vyschnutí lepidla se do spár nanese zdicí a spárovací malta ZM 907 nebo spárovací malta ZM 908 namíchaná dle klimatických podmínek s vodou. Spára se vytváří pomocí spárovačky cca do 1 hod. (dle klimatických podmínek).

Obkládání vápenopískových pásků na sraz:
Před obkládáním se vyzrálý podklad a pásky zbaví nečistot a prachu. Namíchá se lepidlo s vodou 0,44 l/kg suché směsi. Malta se nanese zubovou stěrkou 10 mm na podklad a to jen taková plocha, aby se obklad provedl do 30 minut (při vysokých teplotách vzduchu a podkladu se doba zkracuje). Pásky se ukládají do čerstvé malty lehkým poklepem.

Vlastnosti:
spotřeba vody cca 6,25-7,75 l/pytel
doporučená tloušťka vrstvy 10 mm
zpracovatelnost min. 3,5 hod.
počáteční tahová přídržnost 1,0 N/mm2
spotřeba 7 kg/m2
použití při teplotě nad +5 °C
balení 25 kg/pytel; 48 pytlů/paleta6. OM 209 Podkladní spojovací můstek

- používá se k úpravě povrchu vápenopískových stěn před omítáním. Zdrsňující vrstva eliminuje nasákavost podkladu, zvyšuje přídržnost následujících vrstev a optimalizuje rychlost jejich tuhnutí.

Zpracování a aplikace:
Suchá směs se zpracuje ve vhodné nádobě rovnoměrným vsypáním do doporučeného množství vody za současného míchání pomaluběžným mísidlem s míchacím nástavcem. Míchá se až do vzniku homogenní hmoty. Jako nátěr se nanáší v rovnoměrné tloušťce do 1,5 mm pomocí štětce nebo válečku. Rozmíchanou směs je nutno průběžně promíchat z důvodu zabránění sedání plniv a zachování její homogenity. Další aplikace na hmotu jsou možné po 24 hodinách.

Vlastnosti:
spotřeba vody 15-17,5 l/pytel
doporučená tloušťka vrstvy 0,8-1,5 mm
zpracovatelnost cca 1 hod.
spotřeba 1,0-2,1 kg/m2
použití při teplotě nad +5 °C
balení 30 kg/pytel; 40 pytlů/paleta7. TO 502 Tepelně izolační omítka

- omítka zvyšující tepelný odpor konstrukce, lze aplikovat strojně i ručně.

Zpracování a aplikace:
Suchá směs se vsype do předepsaného množství vody a důkladně rozmíchá vhodným typem míchače v homogenní hmotu. Omítka se nanese do požadované tloušťky a stáhne do roviny omítkářskou latí. Po dostatečném zatuhnutí omítky (min. 12 hod.) se povrch omítky celoplošně zdrsní mřížkovou škrabkou nebo kovovou latí. Celková doba zrání omítky před aplikací jednovrstvé omítky JM 303 je závislá na její tloušťce a vnějších podmínkách a činí 14–28 dní.

Vlastnosti:
spotřeba vody 14-20 l/pytel
doporučená tloušťka vrstvy 30 mm
zpracovatelnost min. 1,5 hod.
spotřeba při tl. omítky 10 mm 8,24 l/m2
použití při teplotě nad +5 °C
balení 40 l/pytel; 40 pytlů/paleta8. JM 303 Jednovrstvá omítka ruční a strojní vápenocementová

pro vnitřní omítání stěn z vápenopískových materiálů.

Zpracování a aplikace:
Podkladní zdivo s velkými nerovnostmi, dírami, či poškozenými kvádry se řádně vyspraví včetně zarovnání spár. Tím se vytvoří rovný podklad. Zdicí malta musí být dostatečně vyzrálá (ČSN 73 2310). Povrch stěny se opatří podkladním spojovacím můstkem OM 209.

Omítka dodávaná v pytlích se zpracovává omítacím strojem nebo se připravuje smícháním suché směsi s předepsaným množstvím vody v bubnové, kontinuální příp. jiné míchačce (vhodné je i míchání rychloběžným míchadlem). Na velmi rovné podklady se omítka nanáší nerezovým hladítkem - vrstva max. 5 mm. Při tloušťce omítky 5–8 mm se doporučuje omítku nanášet nerezovým zubovým hladítkem o výšce zubu 6–10 mm. Po lehkém zavadnutí se nanáší mezi vytvořené drážky další malta rovným nerezovým hladítkem. Ve vrstvě 8–12 mm se nanáší klasicky jako jádrová omítka. Po zavadnutí se celá plocha za současného zkrápění vodou zahladí filcovým nebo pěnovým hladítkem. Další povrchovou úpravu (nátěr, dekorativní omítka) lze nanášet až po dokonalém vyschnutí omítky. Minimální doba zrání se počítá 1 mm / 1 den.

V zimním období (listopad-březen) se malta zpracovává podle zvláštního předpisu, jeho dodržování musí být zaznamenáno ve stavebním deníku.

Vlastnosti:
spotřeba vody 9,2-11,2 l/pytel
doporučená tloušťka vrstvy 10 mm
zpracovatelnost min. 4 hod.
spotřeba při tl. omítky 10 mm cca 16,5 kg/m2
použití při teplotě nad +5 °C
balení 40 kg/pytel; 30 pytlů/paleta9. LM 711 Lepidlo univerzál pro vnitřní stěrkování stěn z vápenopískových materiálů

Zpracování a aplikace:
Podkladní zdivo s velkými nerovnostmi, dírami, či poškozenými kvádry se řádně vyspraví včetně zarovnání spár. Tím se vytvoří rovný podklad. Zdicí malta musí být dostatečně vyzrálá (ČSN 73 2310). Povrch stěny se před stěrkováním opatří vhodným penetračním nátěrem.

Lepidlo připravíme smícháním suché směsi s předepsaným množstvím vody (6,8 - 7,8 l vody na 25 kg). Na povrch vápenopískových stěn ošetřených vhodnou penetrací se nanese lepidlo v předepsané tloušťce, vrstva se zarovná, vtlačí se do ní síťovina a překryje se slabou vrstvou lepidla. Síťovina má být uložena v 1/3 od povrchu celkové vrstvy (co nejdále od podkladu). Po zatvrdnutí se případné nerovnosti upraví zabroušením. Následným přestěrkováním dojde k dokonalému vyrovnání povrchu.

Vlastnosti:
spotřeba vody 6,8-7,8 l/pytel
doporučená tloušťka vrstvy 4-6 mm
zpracovatelnost min. 2 hod.
spotřeba při tl. omítky 3 mm cca 4,3 kg/m2
použití při teplotě nad +5 °C
balení 25 kg/pytel; 48 pytlů/paleta10. JM 301 Vnitřní štuková omítka vápenná

určena k provádění povrchových úprav jádrových omítek a jiných podkladů ve vnitřním prostředí.

Zpracování a aplikace:
Omítku připravíme smícháním suché směsi s předepsaným množstvím vody (7,5-8,4 l / 30 kg).
Rozmíchaná směs se natahuje ručně hladítkem v předepsané tloušťce. Po lehkém zavadnutí se omítka za současného skrápění vodou vyhladí filcovým nebo pěnovým hladítkem. Další povrchovou úpravu lze nanášet až po dokonalém vyzrání omítky.

Vlastnosti:
spotřeba vody 7,5-8,4 l/pytel
doporučená tloušťka vrstvy 3 mm
zpracovatelnost min. 3 hod.
spotřeba při tl. omítky 3 mm 4,0 kg/m2
použití při teplotě nad +5 °C
balení 30 kg/pytel; 40 pytlů/paleta11. JM 302 Vnější štuková omítka vápenocementová

určena k provádění povrchových úprav na všechny druhy podkladních jádrových omítek a jiných podkladů ve vnějším prostředí a ve vnitřním prostředí namáhaném vyšší vlhkostí.

Zpracování a aplikace:
Omítku připravíme smícháním suché směsi s předepsaným množstvím vody (6,6 - 7,8 l / 30 kg). Podklad z jádrové omítky se musí vždy předem navhlčit vodou.
Rozmíchaná směs se natahuje ručně hladítkem v předepsané tloušťce. Po lehkém zavadnutí se omítka za současného skrápění vodou vyhladí filcovým nebo pěnovým hladítkem. Další povrchovou úpravu lze nanášet až po dokonalém vyzrání omítky.

Vlastnosti:
spotřeba vody 6,6-7,8 l/pytel
doporučená tloušťka vrstvy max. 3 mm
zpracovatelnost min. 3 hod.
spotřeba při tl. omítky 3 mm cca 4,1 kg/m2
použití při teplotě nad +5 °C
balení 30 kg/pytel; 40 pytlů/paleta12. LM 710 Lepicí a stěrkovací hmota - ETAG 004

určena pro lepení a stěrkování tepelně izolačních desek v kontaktních zateplovacích systémech.

Zpracování a aplikace:
Lepidlo připravíme smícháním suché směsi s předepsaným množstvím vody (6,75 - 7,5 l / 25 kg).

Lepení na podklad:
Při ručním zpracování se nanáší na polystyren po obvodě desky a na ploše uvnitř se vytvoří 3 terčíky tak, aby po přilepení na podklad byla vytvořena plocha pokrytá cca 40 - 45%. Při lepení minerální vaty se nanáší lepidlo zubovým hladítkem (výška zubu 10-12 mm) celoplošně.

Stěrkování:
Na povrch izolačních desek se nanese lepidlo v předepsané tloušťce, vrstva se zarovná, vtlačí se do ní síťovina a překryje se slabou vrstvou lepidla. Po zatvrdnutí se případné nerovnosti upraví zabroušením. Síťovina má být uložena v 1/3 od povrchu celkové vrstvy (co nejdále od podkladu). Po zatvrdnutí se případné nerovnosti upraví zabroušením. Následným přestěrkováním dojde k dokonalému vyrovnání povrchu.
Při lepení tepelného izolantu a stěrkování armovací tkaniny je nutné dodržovat technologické postupy pro konkrétní zateplovací kontaktní systém.

Vlastnosti:
spotřeba vody 6,75-7,5 l/pytel
doporučená tloušťka vrstvy 4-6 mm
zpracovatelnost min. 2 hod.
spotřeba při tl. omítky 3 mm cca 4 kg/m2
použití při teplotě nad +5 °C
balení 25 kg/pytel; 48 pytlů/paleta

Postupem času většina našeho stavebnictví přešla na používání tzv. suchých maltových směsí (SMS).

Používání těchto malt má celou řadu výhod:
- technologie výroby a stálá výstupní kontrola zajišťuje trvale vysokou kvalitu SMS
- díky způsobu výroby lze připravit SMS pro různá použití
- jednoduchá příprava na staveništi, nižší pracnost a menší nároky na plochu staveniště

Při zdění z vápenopískových cihel pro systém KMB SENDWIX není nutné používat lehké malty, které prodražují zdění a snižují celkovou pevnost zdiva. Eliminace tepelných mostů je zajištěna celoplošným zateplením a pro zdění se používají malty s vyšší pevností, což zajišťuje vyšší pevnost zdiva a možnost volby tenčích nosných stěn.
Pro vápenopískové cihly jsou vyvinuty SMS podle účelu použití. Při použití všech SMS musí být podklad suchý, nosný, zbavený prachu, mastnoty a jiných nečistot a nesmí být zmrzlý.


předchozí stránka | obsah | další stránka


pix
2013 © KM Beta a.s., Dolní Valy 3739/4
695 01 Hodonín
IČO: 253 16 583, DIČ: CZ 253 16 583
tel.: 518 _321 134
fax: 518 _321 138
e-mail: kmbeta@kmbeta.cz
- iz -
pix
pix pix
Napište nám Facebook