Hlavní menu

f) Technologie zdění

Vápenopískové kvádry a cihly mají díky specifické výrobní technologii velmi přesné rozměry. Díky tomu je lze přímo bez dodatečného broušení použít pro technologii tenkovrstvého zdění.
Cihly se vyrábí ve dvou jmenovitých výškách podle zvolené technologie zdění viz. Kap. 3

Výhody tenkovrstvého zdění
 1. nižší cenové náklady
 2. nižší pracnost
 3. úspora malty (manipulace, zpracování)
 4. snížení technologické vlhkosti ve zdivu
 5. minimalizace vzniku prasklin v omítkách a místech spár
Příprava před uložením první vrstvy cihel
 1. Pro kontrolu výškového a délkového modulu při zdění si připravte rovnou hoblovanou lať, na kterou si udělejte značky po 250 mm (125 mm). Délka latě musí odpovídat projektované výšce hotové zdi.
 2. Při maltovém i tenkovrstvém zdění musí být první zakládací řada vždy uložena do maltového lože (ZM 920 Zdicí malta)
 3. Podklad zdi musí být vodorovný. Proto zjištěné odchylky ve výšce základů či v povrchu stropní konstrukce vyrovnejte maltou od nejvyššího bodu podkladové plochy.

 4. Pokud je zapotřebí provést vodorovnou izolaci proti vlhkosti, na zavadlou maltu položte pásy izolačního materiálu. Pásy musí být nejméně o 150 mm širší než bude tloušťka stěny.
Zdění stěn
 1. Nejprve osaďte cihly v rozích stěn. Rohové cihly spojte zednickou šňůrou vedenou z vnější strany zdiva.
 2. Do čerstvé malty pokládejte cihlu podél šňůry těsně vedle sebe tak, aby se vzájemně dotýkaly. Systém per a drážek slouží jako šablona pro přesné ukládání jednotlivých cihel. Formáty 16DF se manipulují pomocí malých staveništních jeřábů. Použitím těchto formátů se dosáhne vyšší produktivity práce.
  Pro rychlé a rovnoměrné rozprostření tenkovrstvé zdicí malty lze použít dávkovač na lepidlo s nastavitelnou tloušťkou vrstvy lepidla (obr. 29) nebo přesnou lžící (obr. 30) při tenkovrstvém zdění lepidlem ZM 921. Oba přípravky firma dodává v šířkách 115, 240 a 290 mm a přesnou lžíci také 175 mm.
 3. Polohu cihel korigujte podle vodováhy a latě pomocí gumové paličky.

 4. Malta v ložné spáře musí být nanesena až k oběma lícům stěny, ale nesmí přesáhnout přes hrany cihel a proto přebytečnou maltu vytékající z ložné spáry po položení cihel stáhněte zednickou lžící.
 5. Svislé spáry u cihel 4DF, 6DF, 8DF, 12DF a 16DF se vůbec nemaltují. U ostatních formátů se svislé spáry maltují.
 6. Zdění následujících vrstev proveďte stejným způsobem tak, že vzdálenost svislých spar mezi sousedními vrstvami cihel je ve směru délky stěny v modulu 250 mm.
 7. Nezapomínejte na kontrolu jednotné výšky vrstev zdiva pomocí připravené latě a kontrolu svislosti pomocí vodováhy či olovnice.
  Doporučujeme také překontrolovat správnou polohu šňůry.
 8. Pro dozdívání rohů, ukončení napojení, apod. lze použít cihly menšího formátu. Při použití formátu 16DF je poloviční modul 8DF. Pro formát 8DF se použije poloviční modul 2× 2DF nebo 1/4, 1/2, 3/4 8DF. Pro přesné dělení vápenopískových bloků lze použít řezačku, která je k dispozici k zapůjčení po předchozí dohodě s dopravou KM BETA a.s. Pro formát 12DF je poloviční modul 6DF


 9. KM Beta a.s. zapůjčuje realizačním firmám řezačku k přesnému dělení zdicích prvků SENDWIX. Pronájem je řešen individuálně a rezervování řezačky je třeba řešit se čtyřtýdenním předstihem.

 10. Pro vazby zdiva v šikmých rozích je nezbytné cihly řezat. Lze použít stolní okružní pilu nebo ruční elektrickou kotoučovou pilu.

Minijeřáb MK 300

Je určen k mechanickému přenášení a usazování několika zdicích prvků SENDWIX 4DF, 8DF, 16DF současně, a překladů přímo na staveništi. Je dalším krokem ve směru k humanizaci a racionalizaci staveništní práce a zvýšení produktivity práce.
Minijeřáb má elektrický pohon rychlého a jemného zdvihu, ruční pojezd s brzdou kol a vřetenový zdvihací mechanismus na vzpřímení a složení stožáru a výložníku. Ovládání je možné zasunout do držáku u háku břemene, a tak přímo zdicí prvky osazovat do zdiva. Protizávaží 870 kg se při převozu a nakládce může odejmout.

     

Technické parametry:
Nosnost/vyložení: 300 kg/5,00 m
400 kg/4,00 m
500 kg/3,00 m
u teleskopického stožáru o 50 kg méně
Výška zdění: 3,75/5,25 m
Rychlost zdvihu: 9/1,5 m/min.
Napětí: 400 V/50 Hz
Hmotnost bez zátěže: 1000 kg
Šířka: 1,9 m
Výška háku: 4,5 m/6,0 m
Pohon pojezdu: 400 V/50 Hz; 0,55 kW
Břemenové kleště H21: pro rozteč děr 125 a 250 mm, nosnost 300 kg


Zdění s minijeřábem
Pomocí břemenových kleští H21 lze formáty 16DF, 8DF a 4DF manipulovat přímo z palety a osazovat ve zdivu. Abychom dosáhli optimálních časů zdění, je třeba při manipulaci dbát na to, aby palety kvádrů byly na místě zpracování na základové desce, příp. na stropě, uspořádány tak, aby mezi nimi nevznikly mezery. Pak je zajištěna vysoká produktivita práce. Pokud jsou palety kvádrů položeny na stropě, je nutné vzít v úvahu jejich hmotnost a zajistit podepření stropu. Při každém zdvihu mohou břemenové kleště uchopit až 1 m dlouhou řadu kvádrů a položit je, tzn. 0,25 m2 plochy zdi se vyzdí dvěma kroky. Při dosažení vysokého výkonu zdění se podstatně sníží tělesné zatížení pracovníka.
Jedna pracovní skupina tvořená dvěma muži pracuje vždy s jedním minijeřábem. Jeden pracovník nanáší lepidlo pomocí přesné lžíce, pokládá kvádry a vyrovnává je. Díky systému pero - drážka na svislých plochách se dosáhne rovného povrchu zdi. Druhý muž obsluhuje minijeřáb a stará se o přísun materiálu. Důležitá je však dobře naplánovaná příprava práce.
První vrstva se zdí zdicí maltou a důležité je její přesné položení. První vrstva je totiž současně i vyrovnávací vrstvou k vyrovnání výšek a je nezbytná pro vytvoření rovinné úrovně v podélném i příčném směru.

Manipulace s břemenovými kleštěmi H21
       
2× SENDWIX 8DF (4DF)                 1× SENDWIX 16DF                         2× SENDWIX 16DF


Zdění s minijeřábem MK 300
   


Pracovní připravenost pro zdění s minijeřábem MK 300Zakládání stavby

K výškovému založení první řady zdiva lze použít tzv. zakládací soupravu, kterou si můžete koupit nebo zapůjčit. Alternativou zakládání s využitím této soupravy je výškové založení rohů, kdy se zakládá roh v nejvyšším naměřeném místě na minimální vrstvu malty. Vrstvy malty v dalších rozích musí zajistit potřebnou rovinu. Následuje zdění mezi založenými rohy pomocí provázku a vodováhy. Výchozí bod je nivelací zjištěné nejvyšší místo. Pomocí šroubů,vodováhy a nivelačního přístroje nastavíte minimální výšku maltové vrstvy a potřebnou rovinu. Přibližně dva metry od první zakládací soupravy umístěte druhou – mezi soupravami je položena hliníková stahovací lať.
.
Připravte si zdicí maltu ZM 920.
Maltu aplikujte do připraveného prostoru mezi dvě zakládací soupravy.
Maltu rozprostírejte nejlépe po celé délce ohraničené zakládacími soupravami.
Latí strhávávejte maltu do krajů.
.
První vápenopísková cihla se pokládá přímo do malty. Začínáme vždy od vazby rohů, u zdiva s tloušťkou 24 cm prvkem KMB SENDWIX 2DF-LD (písmeno L v názvu cihly označuje prvky určené pro zdění na lepidlo). Prvek uložte do čerstvé malty a srovnejte pomocí vodováhy a napnutých provázků.
Pokud jste zvolili zdění na lepidlo, připravte si lepidlo ZM 921 - lepidlo SX v takovém množství, abyste jej stačili zpracovat do předepsané doby uvedené na obalu (viz doba zpracovatelnosti).
.
Zubovou stěrkou rozprostřete lepidlo v celé šířce na horní části prvku KMB SENDWIX 2DF-LD a pokračujte v realizaci rohové vazby tak, že na vápenopískový prvek 2DF-LD položíte na lepidlo další prvek stejných rozměrů. Rovinu kontrolujte pomocí vodováhy a gumové paličky.
.
Zubovou stěrkou a lepidlem vytvořte spoj na boční straně spojených prvků 2DF-LD a poté přiložte vápenopískový prvek KMB SENDWIX 8DF-LD.
Malta v ložné spáře musí být nanesena až k oběma lícům stěny, ale nesmí přesáhnout přes hrany cihel, proto přebytečnou maltu vytékající z ložné spáry po položení prvku stáhněte zednickou lžící.
.
Postupujte od rohů a ostění do stran po celém obvodu stavby. Svislé spáry u prvků se systémem pero-drážka se nemaltují. Každý blok 8DF-LD má na sobě kapsy pro snadnější manipulaci a pokládání.
Při postupu od rohů do stran může zůstat ve zdivu mezera pro dokončení řady. Tuto mezeru lze zaplnit přesně doříznutým kusem ze základního prvku 8DF-LD. Při dodržení půdorysného modulu 125 mm již při navrhování stavby ale není pracné řezání nebo sekání cihel nutné. Řadu lze sestavit pomocí kombinace stávajících prvků ze systému KMB SENDWIX.
.
Druhou řadu začněte obdobně vazbou pomocí dvou prvků 2DF-LD nad sebou. Jejich půdorysná orientace je ale v rohu kolmo na tyto dva prvky v předchozí řadě. Spoje prvků 2DF-LD s ostatním zdivem jsou realizovány za pomoci lepidla.
.
Spoj mezi první a druhou řadou zdiva tvoří lepidlo. Nanášíme jej opět pomocí zubové stěrky. Pak pokračujeme od rohů a ostění do stran, stejně jako u první řady.
Každá následující řada je realizována obdobně.


Technologie provádění akustěn KMB SENDWIX

Zásady platí pro akustické stěny z vápenopískových kvádrů 8DF-LP a 5DF-LP, které se využívají jako zvukově izolační stěny, a to i v jiných zdicích systémech.

Výrobek Toušťka stěny (mm) Stěna s omítkou vážená neprůzvučnost Rw (dB)
8DF-LP 240 56
5DF-LP 240 55
5DF-LP 290 56
w - vážená stavební neprůzvučnost
Rw - vážená laboratorní neprůzvučnost
w=Rw-k; k= 2 dB


.. Zdění z vápenopískových kvádrů

Založení první vrstvy zdiva se provede na zdicí cementovou maltu min. M10, pokud neurčí projektant z důvodů zvýšených požadavků na únosnost zdiva jinak.
Pro tenkovrstvé zdění (lepení) je výrobcem předepsáno ZM 921 - lepidlo SX. Pro dodržení optimální výšky spáry a celoplošného nanesení lepidla doporučujeme použít přesnou lžíci 240 nebo 290 mm, podle tloušťky zdiva.
Při použití kvádrů 8DF-LP se styčná spára nemaltuje, kvádry se nasouvají shora dolů systémem pero drážka. Podmínkou pro dosažení deklarovaných hodnot vzduchové neprůzvučnosti se musí svislá manipulační kapsa vyplnit ZM 907 Zdicí a spárovací maltou, popř. maltou nebo betonem s minimální objemovou hmotností = 1600 kg/m3.
Poloviční délkový modul kvádrů pro převazbu jednotlivých řad se získá řezáním diamantovou pilou. U těchto formátů se maltuje i styčná spára. Při použití kvádrů 5DF-LP se lepidlo nanáší na ložnou i styčnou spáru.

.. Montážní zásady
 1. je potřeba dbát na řádné utěsnění spár mezi akustickou stěnou
 2. instalační potrubí a instalační vedení se musí vést a připevnit tak, aby nepřenášelo do akusticky chráněných místností hluk způsobený při jejich používání ani zachycený hluk cizí
 3. dodržet předepsané omítky a jejich tloušťky
 4. použití předepsaných kvádrů (8DF-LP, 5DF-LP s řádným pro vázáním), malty a omítek s příslušnými objemovými hmotnostmi
 5. plošné promaltování ložných spár a u formátů 5DF a 2DF i styčných spár
 6. v akustických stavebních konstrukcích nesmí být použity poškozené nebo silně popraskané cihly
 7. elektrické zásuvky by na protilehlých površích stěny neměly být umístěny proti sobě, ale střídavě
 8. instalační rozvody by měly být vedeny pokud možno pouze z jedné strany
 9. vodovody a plynovody nemají být vedeny vedle sebe ani křížem
.. Řešení vnitřních omítek rohů mezi stěnami s rozdílnou objemovou hmotností
Po vyzdění stěn a začištění přetoků ve spárách se postupuje následovně:
 1. penetrace rohu - penetrační nátěr
 2. LM 711 Lepidlo univerzál + sklovláknitá tkanina R 135 s přesahem koutu 200–300 mm
 3. OM 209 Podkladní spojovací můstek
 4. JM 303 Jednovrstvá omítka ruční a strojní v tloušťce 5–10 mm (po dvou krocích á cca 4–5 mm, viz. technický list KMB PROFIMIX)
.. Vnitřní omítka vápenopískové stěny z kvádrů 8DF-LP a 5DF-LP tl. 240 mm
Po vyzdění stěn a začištění přetoků se postupuje následovně:
 1. celoplošné nanesení polymercementového OM 209 Podklad ního spojovacího můstku. Nanáší se širokou štětkou nebo váleč kem na obě strany stěny.
 2. na jednu stranu stěny se nanese JM 303 Jednovrstvá omítka ruční a strojní v tloušťce 5–10 mm (po dvou krocích á cca 4–5 mm, viz. technický list KMB PROFIMIX)
 3. druhá strana stěny se nanese TO 502 Tepelně izolační omít kou, jako vrchní zpevňující vrstva omítky v tloušťce cca 10 mm se použije JM 303 Jednovrstvá omítka ruční a strojní (aplikace omítek viz. technické listy KMB PROFIMIX).
.. Vnitřní omítka vápenopískové stěny z kvádrů 5DF-LP tl. 290 mm
Po vyplnění případných dutin a začištění přetoků se postupuje následovně:
 1. celoplošné nanesení polymercementového OM 209 Podklad ního spojovacího můstku. Nanáší se širokou štětkou nebo válečkem na obě strany stěny.
 2. na obě strany stěny se nanese JM 303 Jednovrstvá omítka ruční a strojní v tloušťce 5–10 mm (po dvou krocích á cca 4–5 mm, viz. technický list KMB PROFIMIX)
8DF-LP AKU tloušťka zdiva 240 mm
    tloušťka (mm) spotřeba na m2
Vnitřní omítka JM 303 Jednovrstvá omítka ruční a strojní 10 13 kg
OM 209 Podkladní spojovací můstek 0,8-1,5 1,0-2,1 kg
Nosné zdivo 8DF-LPAKU 240 16 ks
ZM 921 Lepidlo SX - 4 kg
Malta na vyplnění kapes ZM 907 Zdicí a spárovací malta - 36,5 kg
Vnější omítka OM 209 Podkladní spojovací můstek 0,8-1,5 1,0-2,1 kg
TO 502 Tepelně izolační omítka 18 22,5 l
JM 303 Jednovrstvá omítka ruční a strojní 5-10 spotřeba při 10 mm -13 kg

5DF-LP tloušťka zdiva 240 mm
    tloušťka (mm) spotřeba na m2
Vnitřní omítka JM 303 Jednovrstvá omítka ruční a strojní 10 13 kg
OM 209 Podkladní spojovací můstek 0,8-1,5 1,0-2,1 kg
Nosné zdivo 5DF-LP 240 27 ks
ZM 921 Lepidlo SX - 4 kg
Vnější omítka OM 209 Podkladní spojovací můstek 0,8-1,5 1,0-2,1 kg
TO 502 Tepelně izolační omítka 18 22,5 l
JM 303 Jednovrstvá omítka ruční a strojní 5-10 spotřeba při 10 mm -13 kg

5DF-LP tloušťka zdiva 290 mm
    tloušťka (mm) spotřeba na m2
Vnitřní omítka JM 303 Jednovrstvá omítka ruční a strojní 10 13 kg
OM 209 Podkladní spojovací můstek 0,8-1,5 1,0-2,1 kg
Nosné zdivo 8DF-LPAKU 240 33 ks
ZM 921 Lepidlo SX - 4 kg
Vnější omítka OM 209 Podkladní spojovací můstek 0,8-1,5 1,0-2,1 kg
JM 303 Jednovrstvá omítka ruční a strojní 10 13 kg


Napojení koutu mezi stěnami s rozdílnou objemovou hmotností


Použití rohového profilu (typ. označení LK Box - flexibilní roh, plastový s perforací)


Zdění příček

 1. První vrstvu příčkových cihel vložte do cca 12 mm tlustého maltového lože. Tím dojde i ke srovnání případných nerovností v podkladu a zajistí se tím modulová výška příčky.

 2. Ostatní zásady zdění, tj. kladení cihel, jejich vyrovnání ve vodorovném a svislém směru, maltování atd., jsou shodné se zásadami pro zdění stěn.
 3. Při napojování příčky na obvodovou zeď cihly namaltujte z boku a namaltovanou stranou přisaďte a přimáčkněte k obvodové stěně. V každé druhé spáře příčku zavažte do obvodové stěny.
 4. Při propojování příček na nosnou zeď na tupo, cihly namaltujte z boku a namaltovanou stranou přisaďte a přimáčkněte k nosné stěně. U tohoto typu styku je nutné v každé druhé ložné spáře provést ukotvení příčky v místě napojení stěn plochou nerezovou kotvou, kterou ohnutou do pravého úhlu vodorovnou částí vmáčkněte do malty ložné spáry a svislou částí přišroubujte pomocí vrutu a hmoždinky k nosné stěně
 5.    
 6. Uchycení plochých kotev do stěny můžeme také realizovat přímo při zdění této stěny vkládáním kotev do ložných spar v místě budoucího napojení příčky.

 7.    
 8. Dveřní zárubeň vyrovnejte pomocí klínů, zafixujte šikmými latěmi a uprostřed výšky rozepřete. Příčky se do zárubně napojují pomocí malty nebo vypěnovanou izolační hmotou.
 9. Mezeru mezi poslední vrstvou příčky a stropem vyplňte maltou. Pokud je rozpětí stropu větší než 3,5 m, vyplňte tuto mezeru z důvodu možného průhybu stropu stlačitelným materiálem.


Zdění vnější vrstvy obvodové vrstvené stěny – lícové zdivo

Základním principem zdění vrstvených stěn, zejména však ve vrstvě lícové, je vždy měřit – polohově i výškově.

Vnitřní stěna musí být v modulovém rastru k vnější lícové stěně z vápenopískových cihel a to hlavně ve vztahu k otvorům a pilířům ve fasádě.

Vnější lícová stěna je zpravidla uložena na základové konstrukci. U rekonstrukcí, kde není dostatečně široký základ, je možné stěnu uložit na základový práh, kotvený do nosné stěny.

Hlavní zásady pro zdění lícového zdiva u obvodové vrstvené stěny:
 1. Provede se rozměření a osazení závěsných konzol nad otvory, příp. uložených prahů.
  Vnější vrstva obvodové vrstvené stěny není nikdy přitížena svislým zatížením od stropů, ale musí spolehlivě přenášet účinky vlastní tíhy, tlak či sání od větru a veškeré účinky teplotních a vlhkostních změn. Vnitřní a vnější stěna musí být spojena nerezovými stěnovými sponami, které musí přenášet výše uvedené zatížení a při zajištění interakce obou vrstev umožnit i dilataci vnějšího pláště tak, aby v něm nedocházelo k vzniku trhlin.
 2. Do výšky jedné vrstvy tepelné izolace se navrtají otvory pro kotevní spony. Otvory se volí cca ve výšce ložních spar. Do otvorů se naklepou hmoždinky s trnem, na které se nasune (napíchne) tepelná izolace.


 3. Izolace se přichytí plastovým kroužkem – příchytkou izolace s okapničkou.


 4. Stěny musí být kotveny dle obr. Počet spon 5 ks/m2, okolí otvorů, podél nároží a dilatačních spar jsou 3 ks/b.m.


 5. Vrstva tepelné izolace se osazuje vždy s malým předstihem před vlastním zděním lícové vrstvy.
 6. U provětrávané skladby při kladení první vrstvy lícových cihel se nesmí opomenout provedení příslušných větracích otvorů podle projektu. Jsou nejčastěji tvořeny prázdnými styčnými spárami mezi lícovými cihlami spodní řady.


 7. Podle zásad se pokračuje s vyzdíváním dalších řad.
 8. Jednotlivé kotevní spony se pomocí zatloukacího a ohýbacího přípravku ohnou v ložné spáře pohledového zdiva (50 mm ve spáře + 25 mm ohyb). Musí být oboustranně obaleny maltou.


 9. Spáry zdiva vnější vrstvy musí být zcela zaplněné maltou bez zbytečných převisů a zbytečného zamazání vnějšího líce maltou.
 10. U větších ploch vnějšího zdiva musí být provedena horizontální a vertikální dilatace. Rozmístění a provedení dilatačních spar určí projektant.
 11. Ložné spáry musí být vodorovné, svislé spáry nad sebou. Současné spárování se provádí směrem odspodu nahoru, jak malta postupně tuhne.


 12. Vhodný tvar spár lícového zdiva při současném a dodatečném spárování
Řešení detailů v nadpraží stavebních otvorů musí být detailně řešeno v projektu. Možnosti řešení překladů jsou uvedeny v kapitole Překlady.

Základním předpokladem pro dobrou funkci a vzhled fasádyz vápenopískových cihel je použití správné malty pro lícové zdivo a precizní provedení spar. Firma KM Beta dodává speciální suchou maltovou směs, univerzální pro zdění a současné spárování (Kap. e).
předchozí stránka | obsah | další stránka


pix
2013 © KM Beta a.s., Dolní Valy 3739/4
695 01 Hodonín
IČO: 253 16 583, DIČ: CZ 253 16 583
tel.: 518 _321 134
fax: 518 _321 138
e-mail: kmbeta@kmbeta.cz
- iz -
pix
pix pix
Napište nám Facebook