Hlavní menu

1.1 Vzrůstající význam tepelných mostů

Se vzrůstajícími požadavky na tepelné izolace i na celkovou energetickou náročnost staveb roste také důraz na energetické hodnocení staveb. Toho je ostatně dokladem i současné evropské právo a z něj vycházející české zákony a vyhlášky. V roce 2007 vešla v platnost vyhláška 148/2007 Sb. o energetické náročnosti budov, která stanoví obsah průkazu energetické náročnosti budov a způsob jeho zpracování (PENB nebo zkráceně energetický průkaz). V tomto dokumentu je hodnotitel povinen vyjádřit, zda navržené konstrukce splňují požadavky na výstavbu z pohledu tepelných izolací, a tím i příslušné technické normy. Z tohoto důvodu se samozřejmě musí každý hodnotitel zabývat mimo jiné i tepelnými mosty a kondenzací vodní páry v konstrukci.

Průkaz energetické náročnosti budovy je povinný pro všechny novostavby i pro větší změny budov. Také musí být vyvěšen na veřejně přístupném místě u veřejných budov (přesněji viz společné stanovisko MPO a SEI „Povinnost zpracování energetických průkazů u veřejných budov“ ze 16. 6. 2008, na www.mpo.cz). V zahraničí je však tato povinnost ještě přísnější. Podle směrnice Evropských společenství musí být PENB předložen při každém prodeji nemovitosti a při každém sjednávání pronájmů a podnájmů. Je to logické a analogické automobilům. Pokud se prodává či kupuje auto, tak také kupujícího zajímají provozní náklady. Například v Rakousku musí být PENB vydán pro novostavbu od 1. 1. 2008, pro prodej či pronájem nemovitosti pak od 1. 1. 2009.

Lze očekávat, že se v budoucnu bude stavba hodnotit ještě hlouběji a podrobněji. Mimo sledování provozních nákladů (teplo na vytápění, přípravu teplé vody, osvětlení, větrání a klimatizaci) lze předpokládat, že se tyto energie budou vyjadřovat v emisích skleníkových plynů a že v budoucnu se bude hodnotit i zatížení životního prostředí údržbou, likvidací i pořízením stavby.

Dále lze předpokládat, že na environmentální posuzování stavby bude mít vliv i dopravní dostupnost. To si patrně zatím málokdo uvědomuje, jinak by totiž nemohl být tak masivní rozvoj satelitních měst.

Tepelné mosty jsou téma relativně neznámé a bohužel málokdo je v rámci projektové přípravy stavby řeší. Při realizaci stavby je již na jejich řešení pozdě, vzniká tak v průběhu stavby již neřešitelný, nebo jen obtížně řešitelný detail, jenž je pak určující pro kvalitu celé stavby. To si uvědomilo těch několik zodpovědných projektantů, kteří se chtěli touto problematikou zabývat v průběhu výstavby. Ti nezodpovědní se touto problematikou nezabývají vůbec a nechávají pak na budoucích majitelích či uživatelích, aby si s problémem poradili, jak umějí.
předchozí stránka | obsah | další stránka


pix
2013 © KM Beta a.s., Dolní Valy 3739/4
695 01 Hodonín
IČO: 253 16 583, DIČ: CZ 253 16 583
tel.: 518 _321 134
fax: 518 _321 138
e-mail: kmbeta@kmbeta.cz
- iz -
pix
pix pix
Napište nám Facebook