Hlavní menu

2.4 Vstupní parametry pro výpočet tepelných mostů

Při výpočtu tepelných mostů jsou pochopitelně velmi důležité vstupní parametry, které se uvažují.

Jedná se o:

1. součinitel přestupu tepla hi a he, (dříve označovaný ai a ae), respektive tepelný odpor při přestupu tepla Ri a Re.
Hodnoty těchto veličin jsou stanoveny v technické normě a pro zimní období se volí tepelný odpor při přestupu tepla pro vnější prostředí Re = 0,04 (m2.K)/W. Tepelný odpor při přestupu tepla pro vnitřní prostředí Ri záleží na tom, zda se jedná o okno či jinou konstrukci a zda se počítá tepelný most pro tepelnou ztrátu a nebo pro minimální povrchovou teplotu a tím i pro riziko vzniku plísní. Pokud se provádí výpočet pro kvantifi kaci úniků tepla, uvažuje se s hodnotou, která je obvyklá a odpovídá realitě. Pokud se však provádí výpočet pro minimální povrchovou teplotu, uvažuje se s hodnotou méně příznivou, tedy tepelným odporem vyšším. To z toho důvodu, že může nastat situace méně příznivá (třeba přistavení nábytku ke stěně), a i za této situace trvá požadavek, že nesmí dojít k riziku růstu plísní. Zde je nutné poznamenat, že naše národní norma uvažuje v tomto případě na konstrukcích (mimo oken) pouze s jednou hodnotou Ri = 0,25 (m2.K)/W, ale evropská norma ještě rozlišuje, zda se jedná o horní či dolní polovinu místnosti, pak Ri = 0,25 a nebo 0,35 (m2.K)/W. Dokonce se v nepříznivých oblastech (obvykle 100 mm od rohu) v evropské normě uvádí hodnota ještě přísnější, a sice Ri = 0,5 (m2.K)/W. Je tedy nutné konstatovat, že naše technické normy jsou z pohledu posuzování zdravotních rizik méně přísné než evropské. Dále je také důležitý součinitel přestupu vodní páry na vnitřní a vnější straně konstrukce hpi a hpe.

2. geometrickou charakteristiku detailu.
Tvar detailu je pochopitelně pro výpočet tepelného mostu rozhodující. To vypadá jako samozřejmost, je však nutné důrazně na to upozornit, neboť při použití hodnot z katalogu tepelných mostů je nutné vztahovat hodnoty na příslušné tvarové řešení stavebního detailu. Například každé ostění a každý jinak silný okenní rám má vliv na velikost tepelného mostu. Prakticky: pokud dodavatel stavebního materiálu uvede, že tepelný most u ostění má hodnotu ᴪ = xyz W/(m.K), je nutné se zeptat, jak tento detail vypadá, zda se při výpočtu uvažovalo s obložením ostění polystyrénem, pěnovým polyuretanem, nebo zda se s tímto obložením nepočítalo, jakou tloušťku má toto obložení, jak překrývá okenní rám apod.

3. tepelně technické vlastnosti použitých materiálů.
Tyto hodnoty se mohou výrazně odlišovat. Například pěnový polystyrén má na základě objemové hmotnosti součinitel prostupu tepla λ v rozmezí od 0,035 do 0,045 W/(m.K). Rozdíl v tepelně izolačních vlastnostech se tak liší o více jak 25 %.

4. okrajové podmínky.
Při výpočtech se obvykle používají standardní podmínky. Ty se však mohou lišit podle účelu budovy i podle teplotní oblasti, v níž je stavba situována. Rozdíl také může být například při zadávání okrajových podmínek pod terénem, v úrovni terénu vůči podlaze apod.

Hodnoty tepelných odporů při přestupu tepla použité v této publikací při výpočtech jsou uvedeny v kapitole 5. Tabulky v příloze 5.1.
Hodnoty součinitele tepelné vodivosti λ jednotlivých materiálů jsou uvedeny v kapitole 5. Tabulky v příloze 5.2.
Parametry vodní páry ve vzduchu jsou uvedeny v kapitole 5. Tabulky v příloze 5.5.
Použité značky jsou uvedeny v kapitole 5. Tabulky v příloze 5.6.
předchozí stránka | obsah | další stránka


pix
2013 © KM Beta a.s., Dolní Valy 3739/4
695 01 Hodonín
IČO: 253 16 583, DIČ: CZ 253 16 583
tel.: 518 _321 134
fax: 518 _321 138
e-mail: kmbeta@kmbeta.cz
- iz -
pix
pix pix
Napište nám Facebook