Hlavní menu

2.7 Energetické dokumenty

Pro energetické dokumenty naše právní předpisy upravují určité názvy, náležitosti dokumentu i oprávnění k jeho zpracování. V současné době existují tyto dokumenty:
- Průkaz energetické náročnosti budovy a protokol k němu
- Energetický audit
- Energetický štítek a protokol k němu
- Energetický průkaz

Průkaz energetické náročnosti budovy

Informace o tomto dokumentu, zejména případné další údaje vycházející z platného znění našich právních předpisů, najdete na www.PENB.cz.

Průkaz energetické náročnosti budovy ohodnotí budovu a zařazuje je do třídy energetické náročnosti budovy. Vychází z evropské směrnice 2002/91/ES, která byla do našich zákonů transponována zákonem č. 406/200 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, poslední novela byla provedena zákonem č. 61/2008 Sb.). K tomuto zákonu byly vydány prováděcí vyhlášky, mimo jiné i vyhláška 148/2007 Sb. V této vyhlášce je defi nován průkaz energetické náročnosti budovy (PENB, nebo zkráceně energetický průkaz), jeho vzhled, způsob zpracování i oprávněnost zpracovatele. Musí být zpracován pro každou novostavbu budovy a pro každou budovu s podlahovou plochou nad 1000 m2 při větších změnách dokončených budov. U veřejně přístupných budov s podlahovou plochou nad 1000 m2 musí být tento průkaz energetické náročnosti budovy vyvěšen na veřejně přístupném místě. Toto se týká nejen budov v obecním či státním majetku, ale i všech obchodů, restaurací, zdravotních středisek, kontaktních míst telefonních operátorů apod. Při nesplnění tohoto požadavku může být provozovatel služeb penalizován až do výše 1 000 000 Kč.

Podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. se každá budova hodnotí z pohledu spotřeb energií na vytápění, přípravu teplé vody, osvětlení, chlazení, větrání a případnou úpravu vzduchu. Budovy se podle vypočtené energetické náročnosti zařazují do jedné z energetických tříd A až G. Průkaz energetické náročnosti budovy je vzhledově obdobný jako štítky na elektrospotřebičích. Ukázka průkazu energetické náročnosti budovy je na obr. 1. K tomuto průkazu se dále vydává protokol, v němž jsou uvedeny další podrobnosti a výchozí parametry budovy. Hodnotí se zde také tepelné mosty, kondenzace vodní páry v konstrukci i na površích a další parametry. Zařazení budovy do třídy energetické náročnosti se ve vyhlášce pro vyjmenované typy budov určují podle tabulky 1. Pro ostatní typy budov, jež zde nejsou vyjmenované, se budovy zatřiďují podle evropských norem, zejména ČSN EN 15217:2008 (730324) Energetická náročnost budov – Metody pro vyjádření energetické náročnosti a pro energetickou certifi kaci budov.

Zatřídění budovy do kategorie A až G také může být vyjádřeno slovy. Toto slovní vyjádření je uvedeno v tabulce 2.

Průkaz energetické náročnosti budovy jsou oprávněny zpracovávat pouze osoby, které jsou pro tuto činnost přezkoušeny a jsou zapsány do seznamu vedeného na Ministerstvu průmyslu a obchodu.

Druh budovy A B C D E F G
Rodinný dům <51 51–97 98–142 143–191 192–240 241–286 >286
Bytový dům <43 43–82 83–120 121–162 163–205 206–245 >245
Hotel a restaurace <102 102–200 201–294 295–389 390–488 489–590 >590
Administrativní <62 62–123 124–179 180–236 237–293 294–345 >345
Nemocnice <109 109–210 211–310 311–415 416–520 521–625 >625
Vzdělávací zařízení <47 47–89 90–130 131–174 175–220 221–265 >265
Sportovní zařízení <53 53–102 103–145 146–194 195–245 246–297 >297
Obchodní <67 67-121 122-183 184-241 242-300 301-362 >362
Třída energetické náročnosti hodnocené budovy

Třída energetické náročnosti budovy Slovní vyjádření energetické náročnosti budovy
A Mimořádně úsporná
B Úsporná
C Vyhovující
D Nevyhovující
E Nehospodárná
F Velmi nehospodárná
G Mimořádně nehospodárná
Tabulka slovního vyjádření tříd energetické náročnosti budovy

Energetický audit

Tento dokument si lze představit jako komplexní vyšetření všech energetických toků v budově či areálu. Úkolem energetického auditu je vždy zmapovat spotřebu energií, zhodnotit ji a nalézt technicky i ekonomicky možná opatření vedoucí ke snížení spotřeby energií a k levnějšímu provozu. Energetický audit a jeho zpracování se řídí vyhláškou č. 213/2001 Sb., kterou se vydávají podrobnosti náležitostí energetického auditu, ve znění vyhlášky č. 425/2004 Sb. Energetický audit jsou oprávněny zpracovávat osoby, které jsou pro tuto činnost přezkoušeny a jsou zapsány do seznamu vedeného na Ministerstvu průmyslu a obchodu.

Energetický štítek

Tento dokument je grafickým vyjádřením splnění požadavku ČSN 73 0540-2 na tepelně technické vlastnosti obálky budovy. K tomuto energetickému štítku je ještě vydáván protokol, v němž jsou uvedeny výchozí hodnoty. Pro zpracování energetického štítku není vyžadováno žádné oprávnění, ale předpokládá se, že jej zpracuje projektant v rámci své projektové činnosti. Ukázka energetického štítku obálky budovy je na obr.:

Energetický průkaz

Toto byl dokument podle původní, dnes již zrušené prováděcí vyhlášky č. 291/2001 Sb. k zákonu 406/2000 Sb. a jednalo se o statistické údaje o budově, ve kterých byly obsaženy i některé energetické údaje. Tento dokument mohl vypracovávat kdokoliv. Dnes se tento pojem používá i pro průkaz energetické náročnosti budovy.

Autor článku:
Ing. ŠUBRT Roman
ENERGY CONSULTING – České Budějovice
předchozí stránka | obsah | další stránka


pix
2013 © KM Beta a.s., Dolní Valy 3739/4
695 01 Hodonín
IČO: 253 16 583, DIČ: CZ 253 16 583
tel.: 518 _321 134
fax: 518 _321 138
e-mail: kmbeta@kmbeta.cz
- iz -
pix
pix pix
Napište nám Facebook