Hlavní menu

5.6 Používané značkyZnačka Název veličiny Jednotka
fRsi Teplotní faktor -
fRsi,cr Kritický teplotní faktor vnitřního povrchu -
ΔfRsi Bezpečnostní přirážka teplotního faktoru -
θ Celsiova teplota °C
θae Teplota venkovního vzduchu °C
θai Teplota vnitřního vzduchu °C
θe Návrhová teplota venkovního vzduchu °C
θim Návrhová teplota vnitřního vzduchu °C
θsi,cr Kritická vnitřní povrchová teplota °C
θsi,N Požadovaná nejnižší vnitřní povrchová teplota °C
θse Vnější povrchová teplota konstrukce °C
θsi Vnitřní povrchová teplota konstrukce °C
θsim Průměrná vnitřní povrchová teplota konstrukce °C
Δθsi Bezpečnostní přirážka k nejnižší požadované vnitřní povrchové teplotě °C
θw Teplota rosného bodu °C
Δθ10 Pokles dotykové teploty za 10 minut °C
U Součinitel prostupu tepla W/(m2*K)
Uc Celkový součinitel prostupu tepla W/(m2*K)
Uf Součinitel prostupu tepla rámu W/(m2*K)
Ug Součinitel prostupu tepla zasklení W/(m2*K)
UN Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla neprůsvitné výplně W/(m2*K))
Uw Součinitel prostupu tepla okna W/(m2*K)
Uem Průměrný součinitel prostupu tepla W/(m2*K)
ΔU Přirážka součinitele prostupu tepla W/(m2*K)
R Tepelný odpor vrstvy, konstrukce m2*K/W
Rsi Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce m2*K/W
Rse Odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce m2*K/W
ψ Lineární činitel prostupu tepla W/(m*K)
ψk Maximální lineární činitel prostupu tepla W/(m*K)
ψe Lineární činitel prostupu tepla z exteriéru W/(m*K)
ψi Lineární činitel prostupu tepla z interiéru W/(m*K)
ψiH Lineární činitel prostupu tepla z interiéru pro horní místnost (část detailu) W/(m*K)
ψiD Lineární činitel prostupu tepla z interiéru pro dolní místnost (část detailu) W/(m*K)
χ Bodový činitel prostupu tepla W/K
χj Maximální bodový činitel prostupu tepla W/K
iLV Součinitel spárové průvzdušnosti m3/(s*Pa0,67)
Gk Množství zkondenzované vodní páry v konstrukci kg/(m2*a)
pd Částečný tlak vodní páry Pa
n Intenzita přirozené výměny vzduchu v místnosti (Toto číslo udává, kolikrát za hodinu se vymění vzduch v místnosti.) 1/h; m3/(m3.h)
n50 Intenzita výměny vzduchu budovy při přetlaku 50 Pa 1/h; m3/(m3.h)
φa Relativní vlhkost vzduchu %
φe Relativní vlhkost venkovního vzduchu %
φi Relativní vlhkost vnitřního vzduchu %
φsi,cr Kritická relativní vlhkost %
λ Součinitel tepelné vodivosti W/(m*K)
μ Difuzní faktor -

předchozí stránka | obsah | další stránka


pix
2013 © KM Beta a.s., Dolní Valy 3739/4
695 01 Hodonín
IČO: 253 16 583, DIČ: CZ 253 16 583
tel.: 518 _321 134
fax: 518 _321 138
e-mail: kmbeta@kmbeta.cz
- iz -
pix
pix pix
Napište nám Facebook