Hlavní menu

5.1 Terminologie

Vápenopískový kvádr SENDWIX: zdicí prvek zhotovený z vápna a přírodního křemičitého písku, tvrdnoucí účinkem páry za vysokého tlaku v autoklávu.

Vícevrstvý stěnový systém KMB SENDWIX: ucelená obvodová stěnová konstrukce složená z vápenopískových bloků a zateplení, s vynikajícími užitnými vlastnostmi a volitelnými tepelně technickými parametry. Je určen pro energeticky úsporné, nízkoenergetické a pasivní domy.

Jednovrstvá stěna je stěna bez souvislé vnitřní dutiny nebo svislé spáry ve své rovině.

Dvouvrstvá stěna se skládá ze dvou rovnoběžných zděných vrstev, mezi nimiž je souvislá průběžná spára (nejvýše 25 mm široká) zcela vyplněná maltou. Obě vrstvy jsou účinně spojeny stěnovými sponami zabezpečujícími jejich úplné spolupůsobení.

Dvojitá stěna se skládá ze dvou převážně nosných, samostatně stojících a vzájemně nepropojených stěn. Často je používána pro oddělení řadových domů a dvojdomů z důvodu dodržení akustického komfortu.

Přizdívka je stěna, která tvoří nejčastěji vnější líc stěnové konstrukce, není spojena vazbou s vnitřní stěnou, nebo jinou nosnou konstrukcí a nepřispívá k jejich únosnosti.

Skladebný rozměr: rozměr skladebného prostoru zdicího prvku specifikovaný s přihlédnutím ke geometrickým parametrům přilehlých spár a k mezním odchylkám rozměrů prvku.

Jmenovitý rozměr: rozměr zdicího prvku specifikovaný pro jeho výrobu, přičemž odchylky skutečných rozměrů od jmenovitých nesmí být větší než mezní odchylky.

Průměrná pevnost v tlaku zdicích prvků - kategorie I: průměrná pevnost v tlaku stanoveného počtu zdicích prvků, u nichž pravděpodobnost, že se nedosáhne deklarovaná pevnost v tlaku, je menší než 5 %.

Normalizovaná pevnost v tlaku zdicích prvků: pevnost v tlaku zdicích prvků přepočtená na pevnost v tlaku ekvivalentního zdicího prvku s šířkou 100 mm a výškou 100 mm v přirozeném stavu vlhkosti.

Mrazuvzdornost: odolnost výrobků vůči mrazu. Výrobky po uložení ve vodě se podrobí 50 zmrazovacím a rozmrazovacím cyklům. Pevnost výrobků se porovná s pevností výrobků, které nebyly podrobeny zmrazovacím cyklům.

Objemová hmotnost kvádru: je hmotnost vztažená k objemu vysušeného kvádru.

Součinitel prostupu tepla konstrukce U: vyjadřuje celkovou výměnu tepla mezi prostory oddělenými od sebe danou stavební konstrukcí o tepelném odporu R.

Tepelný odpor konstrukce R: vyjadřuje úhrnný tepelný odpor, bránící výměně tepla mezi prostředími oddělenými od sebe stavební konstrukcí o tepelném odporu R.

Akumulace tepla: schopnost materiálu akumulovat teplo. U obvodových stěn s nízkou akumulací tepla dochází při přerušení vytápění k velmi rychlému poklesu teploty povrchu stěn na vnitřní straně obytných prostor. Čím vyšší je objemová hmotnost materiálu, tím je i lepší jeho akumulační schopnost.

Tepelná setrvačnost: je chování stavební hmoty nebo konstrukce ve vztahu ke kolísání teplot. Vnější stěny dokáží více či méně dobře odolávat kolísání vnějších teplot, tzn. časově mohou reagovat na změny teplot velmi rychle nebo také velmi pomalu. Chování vnějších konstrukcí stavby v zimě charakterizuje doba chladnutí, v létě doba zahřívání. Čím je doba chladnutí či zahřívání delší, tím více jsou obytné prostory posuzovány jako příjemné pro pobyt. Setrvačnost teploty závisí jak na tepelném odporu konstrukce vnějšího zdiva, tak i na schopnosti stavebních hmot použitých v konstrukci akumulovat teplo.

Součinitel tepelné vodivosti λ: udává jaké množství tepla projde vrstvou materiálu o ploše 1 m2 a tloušťce 1 m při konstantním teplotním rozdílu 1K mezi oběma povrchy této vrstvy.

Difuzní odpor Rd: odpor materiálu propouštět vodní páru.

Faktor difuzního odporu μ: je poměr mezi difuzním odporem tloušťky daného materiálu a difuzním odporem vrstvy vzduchu o stejné tloušťce.

Ekvivalentní difuzní tloušťka rd: udává tloušťku vrstvy vzduchu, která by kladla stejný difuzní odpor jako daný materiál.

Rosný bod je teplota, při které je vzduch maximálně nasycen vodními parami a již nedokáže více vodních par absorbovat. Jinak řečeno, relativní vlhkost vzduchu dosahuje 100 % a jakmile je této hodnoty dosaženo, vzduch již není schopen přijmout více vodní páry a tak nástává proces kondenzace, kdy vodní pára přechází do kapalného skupenství v podobě vodních kapek.

Vzduchová neprůzvučnost: označuje schopnost stavebních prvků izolovat vzdušný zvuk. Je přímo závislá na hmotnosti stavební konstrukce v závislosti na její ploše. Hodnota vzduchové neprůzvučnosti vyjadřuje tedy zvukověilozační vlastnost dělící stavební konstrukce bránit šíření zvuku (hluku), který se šíří vzduchem.

Vážená laboratorní vzduchová neprůzvučnost Rw: jedná se o laboratorně zjištěnou hodnotu, ve které se neuvažuje s přenosem zvuku vedlejšími cestami.

Vážená stavební vzduchová neprůzvučnost R ́w: zjišťuje se měřením na stavbě a zahrnuje obvykle vedlejší cesty přenosu zvuku stavbou. Hodnotu lze zjistit z vážené laboratorní neprůzvučnosti sníženou o korekci k, která je dána velikostí přenosu zvuku bočními cestami.

Reakce na oheň: podle hodnotících kritérií se stavební materiály podle reakce na oheň zatřiďují do tříd.

Nebezpečné látky: určené směrnou hodnotou na základě hmotnostní aktivity 40K, 226Ra, 228Th.

Stavební akustika: možnosti eliminace nežádoucího šíření hluku mezi místnostmi nebo z vnějšího prostoru do budov.
předchozí stránka | obsah | další stránka


pix
2013 © KM Beta a.s., Dolní Valy 3739/4
695 01 Hodonín
IČO: 253 16 583, DIČ: CZ 253 16 583
tel.: 518 _321 134
fax: 518 _321 138
e-mail: kmbeta@kmbeta.cz
- iz -
pix
pix pix
Napište nám Facebook